FOIA to EPA Regarding Steve Kopec’s Hiring

FOIA to EPA seeking communications to shed light on Steve Kopec’s hiring, whose wife used to work for the Trump family. EPA-18-0992